PRIVĀTUMA POLITIKA

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

UAB „SOMI” (turpmāk tekstā – Datu pārvaldītājs) ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes noteikumus, izmantojot Datu pārvaldītāja administrējamo tīmekļa vietni www.somi.lt. Šīs privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu piedāvātajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru u. c.) izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

Ir ļoti svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo Privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat Datu pārvaldītājam piederošo tīmekļa vietni vai sociālo tīklu kontus, jūs piekrītat noteikumiem, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni/ sociālo tīklu kontus un neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apliecinām, ka Datu pārvaldītāja tīmekļa vietnes un sociālo tīklu kontu apmeklētāju dati tiks apkopoti saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām un kontrolējošo institūciju norādījumiem. Tiks piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai mūsu apkopotie dati par vietnes un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem būtu aizsargāti pret to zaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām.

Noteikumos izmantotie termini jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni un sociālo tīklu kontus. Ja esat persona, kas jaunāka par 16 gadiem, pirms personīgās informācijas iesniegšanas jums jāsaņem jūsu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Noteikumos izmantotie termini jāsaprot tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

PAR JUMS APKOPOJAMĀ INFORMĀCIJA

 • Informācija, kuru jūs mums sniedzat reģistrācijas laikā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
 • Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni. Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam arī informāciju, kas atklāj mūsu pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerētu apmeklējumu statistiku. Vairāk par to lasiet sadaļā „Sīkdatnes”.
 • Informācija no trešo personu avotiem. Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar citu informāciju, ko mēs saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums mēs varam iegūt arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad jūs izveidojat savienojumu ar tiem, piemēram, izmantojot kontus Facebook.
 • Cita informācija, kuru mēs apkopojam. Mēs ar jūsu piekrišanu varam apkopot arī informāciju par jums, jūsu ierīci vai to, kā jūs izmantojat mūsu vietņu saturu.

PERSONAS DATU APSTRĀDE, LAI PĀRDOTU PRECES VAI SNIEGTU PAKALPOJUMUS

Klientu datu apstrāde. Datu pārvaldītājs apstrādā šādus Klientu datus: – Vārds; – Uzvārds; – Juridiskās personas kods (ja piemērojams); – Tālruņa numurs; – E-pasta adrese; – E-komercijas gadījumā – maksājuma uzdevuma dati. – Cita informācija, kas saistīta ar iegādāto preci un/vai pakalpojumu.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums konkrētu informāciju (piemēram, informāciju, kura tiek prasīta, pērkot mūsu produktus), taču tādā gadījumā mēs negarantējam, ka iegādāsieties mūsu produktus.

JŪSU INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Apkopoto informāciju mēs varam izmantot šādiem mērķiem:

 • Tiešā mārketinga mērķiem*, piemēram, lai sūtītu jaunumu vēstules, individuāli pielāgotas reklāmas un paziņojumus par akcijām, izvērtētu un analizētu savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļa par pakalpojumiem apkopošanu un klientu aptauju organizēšanu).
 • Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu tiešsaistes pakalpojumus, lai mēs varētu tos uzlabot un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu.*

⃰ Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei tiem mērķiem, kuri iepriekš atzīmēti ar zvaigznīti.

INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs apņemamies nenodot jūsu personas datus nesaistītām trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

 • ja ir jūsu piekrišana personas datu izpaušanai.
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas nodrošina preču piegādi vai sniedz citus jūsu pasūtītus pakalpojumus. Mēs šiem pakalpojumu sniedzējiem sniegsim tikai tik daudz jūsu personiskās informācijas, cik nepieciešams konkrētā pakalpojuma veikšanai.
 • Uzņēmumiem, kas palīdz sūtīt jaunumu vēstules vai veikt citas mārketinga darbības, piemēram, reklāmas aģentūrām, mārketinga aģentūrām. Šo uzņēmumu iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas; tie nedrīkst šo informāciju izmantot citādi – vienīgi ar mērķi sniegt mums pakalpojumus.
 • tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA

Uzņēmums īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu aizsardzības pasākumus, lai personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citādu nelikumīgu apstrādi. Visi personas dati un cita datu subjekta sniegtā informācijā tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Mēs glabāsim jūsu datus ne ilgāk kā 3 gadus pēc pēdējās dienas, kad izmantojāt mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām, ja jūs neko nebūsiet iegādājušies UAB „SOMI” pārvaldītajā tīmekļa vietnē www.somi.lt, dati tiks dzēsti tādā veidā, lai tos nevarētu atjaunot.

Piekļuve personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem tas ir nepieciešams darba funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Katram datu subjektam ir šādas tiesības:

 • tiesības zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi;
 • tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti, tas ir, saņemt informāciju par personas datu glabāšanas periodu, tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem datu drošības nodrošināšanai, saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati tiek vākti, kādā nolūkā tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti;
 • tiesības pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu noteikumus;
 • tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad šie personas dati tiek apstrādāti datu pārvaldītāja vai trešo personu, kurām tiek sniegti personas dati, likumīgo interešu ievērošanai un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;
 • tiesības pieprasīt, lai iesniegtie personas dati tiktu iznīcināti;
 • tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādes darbības;
 • tiesības pieprasīt, lai apstrādājamos personas datus, ja tie tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem, datu pārvaldītājs pārsūta citam datu pārvaldītājam, ja tas ir tehniski iespējams;
 • tiesības iepazīties ar galveno datu pārvaldītāju vienošanās būtiskajiem nosacījumiem;
 • izmantot savas tiesības attiecībā uz katru no galvenajiem datu pārvaldītājiem;
 • tiesības par personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Datu subjektam, kas iesniedzis personu apliecinošu dokumentu tiesību aktu noteiktajā kārtībā vai elektroniski, kas ļauj pareizi identificēt personu, kura apliecina savu identitāti, ir tiesības personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai pa e-pastu iesniegt rakstisku pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) par savu tiesību izmantošanu. Pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas uzņēmums sniedz atbildi ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā. Ja uzņēmums atsakās izpildīt datu subjekta pieprasījumu, tas skaidri norāda šāda atteikuma iemeslus.

Pieprasījumu var iesniegt šādos veidos: pa tālruni +370 5 270 90 00 vai pa e-pastu info@somi.lt

PUBLISKĀ INFORMĀCIJA UN TREŠO PUŠU VIETNES/ LIETOTNES

Sociālo tīklu platformas un saistītās lietotnes. Mūsu vietnē var būt integrētas trešo pušu (Facebook, Instagram, Google u. c.) sniegto pakalpojumu funkcijas, tāpēc, ja izmantojat Facebook vai citas trešās puses pieteikšanos, tās var vākt informāciju par jums, saglabāt sīkdatni jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, lai viņu sniegtie pakalpojumi funkcionētu pareizi. Mēs arī darbojamies dažādos sociālajos tīklos, tāpēc, kad jūs sazināties ar mums vai sūtāt informāciju, izmantojot jebkuru platformu, jūs to darāt uz savu risku, necerot uz privātumu. Mēs nevaram kontrolēt citu šo platformu lietotāju vai pašu platformu darbības. Kad izmantojat trešo pušu platformas, uz jums attiecas šo uzņēmumu privātuma politikas.

Saites uz trešo pušu platformām.

Mūsu vietnē var būt saites uz citām vietnēm, kuru privātuma politikas var atšķirties no mūsu, tāpēc, pirms sniedzat jebkādu informāciju vai apmeklējat citu vietni, iesakām jums uzmanīgi izlasīt šo uzņēmumu privātuma politikas.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kad apmeklējot UAB „SOMI” tīmekļa vietni, mēs cenšamies nodrošināt, lai sniegtā informācija un vietnes funkcijas būtu pielāgotas tikai jums. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tie ir mazi informācijas vienumi, kas automātiski tiek izveidoti, kad pārlūkojot vietnes, un tiek saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt jūs kā iepriekšējo UAB „SOMI” vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietņu netraucētu darbību, ļauj pārraudzīt UAB „SOMI” vietnes apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī apkopot statistikas informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot vietni, padarīt to jums ērtāku. Apmeklējot UAB „SOMI” vietni, jūs varat norādīt, vai piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Ja nepiekrītat sīkdatņu glabāšanai savā datorā vai citā ierīcē, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu to izmantošanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Mūsu vietnē izmantojamo sīkdatņu apraksti

Sīkdatnes nosaukums Apraksts/ Lietošanas mērķis Izveidošanas laiks un derīguma termiņš Izmantojamie dati
cookiePolicyAccepted Sīkdatne tiek izmantota, lai atcerētos lietotāja izvēli par sīkdatņu politiku Piekrītot sīkdatņu politikai, tā ir derīga 90 dienas 1/0
_ga Sīkdatne tiek izmantota lietotāja identificēšanai Pieteikšanās vietnē
Derīga 2 gadus
Nejaušu rakstzīmju unikālais identifikators
_gid Sīkdatne tiek izmantota lietotāja identificēšanai Ieejot vietnē
Derīga 24 stundas
Nejaušu rakstzīmju unikālais identifikators
_gat Sīkdatne paredzēta, lai ierobežotu pieprasījumu skaitu vietnē doubleclick.net Ieejot vietnē
Derīga 1 minūti
1
PHPSESSID Sīkdatne paredzēta sesiju identificēšanai Ieejot vietnē
Derīga 4 stundas
Nejaušu rakstzīmju unikālais identifikators
utm Sīkdatne paredzēta, lai identificētu, no kurienes ieradies lietotājs Ieejot vietnē
Derīga 90 dienas
Rakstzīmju identifikators

KĀ PĀRVALDĪT UN IZDZĒST SĪKDATNES

Kad izmantojat pārlūku, lai piekļūtu mūsu saturam, jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes, noraidītu visas sīkdatnes vai paziņotu, kad sīkdatne ir lejuplādēta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, skatiet palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu vadības rīki. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkdatnes, izmantojiet lielākajā daļā pārlūkprogrammu esošu vienkāršu procedūru, kas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr atcerieties, ka daži pakalpojumi var būt izveidoti tā, lai darbotos tikai ar sīkdatnēm, un, ja izslēgsiet sīkdatnes, jūs vairs nevarēsiet izmantot pakalpojumus vai atsevišķas to daļas.

Mūsu vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Lūdzam ņemt vērā, ka Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par šādu vietņu saturu (izņemot citas šajos Privātuma noteikumos minētās Datu pārvaldītājam piederošās vietnes) vai to izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Tāpēc, ja jūs noklikšķināt uz saites un no Datu pārvaldītāja vietnes nokļūstat citās vietnēs, jums atsevišķi jāizlasa viņu privātuma politika.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par informāciju, kas ietverta šajā Privātuma politikā, laipni lūdzam sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā:

Tarl., +37167408940
Tarl., +37167408942
somi@somi.lv

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Sazinieties ar mums:

Mēs jums palīdzēsim. Ar mums varat sazināties pa tālruni
+371 674 08940 vai citā Jums ērtā veidā.